Vedtægter

Her følger vedtægterne for Børne U.N.I på Vesterbro. Du kan hente vedtægterne som pdf her.

Vedtægter for den selvejende institution, Børne U.N.I

Senest godkendt på Generalforsamlingen d. 25. april 2019

Offentliggjort på ny hjemmeside d. 6. september 2022

§1 Navn, hjemsted
Stk. 1: Skolens navn er “Børne U.N.I.”, oprettet i august måned 1996. Skolens adresse og hjemsted er Valdemarsgade 14, 1665 København V i Københavns kommune. Skolen har CVR- nr. 19411400.

Stk. 2: Børne U.N.I. er en selvejende uafhængig uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen drives efter de til enhver tid gældende love og regler for friskoler og private grundskoler m.v.

§2 Skolens formål
Stk. 1: Formålet med Børne U.N.I. er at understøtte udviklingen af det nysgerrige, åbne og ansvarlige menneske, der tillidsfuldt kan indgå i et samarbejde med verden omkring sig.
Stk. 2: Børne U.N.I. tilbyder et samlet skoleforløb fra 0. klasse til 9. klasse som står mål med den undervisning, der tilbydes i de offentlige grundskoler.

§3 Skolens ledelse

Stk. 1: Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og med skolens vedtægt. Bestyrelsen varetager de opgaver som er nævnt i § om bestyrelsens opgaver, samt træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 2: Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

§4 Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1: Bestyrelsen vælges af forældrekredsen på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf fire skal vælges blandt forældrene til børn ved skolen – som internt bestyrelsesmedlemmer. De tre øvrige vælges blandt personer, der viser Børneuniversitetet på Vesterbro støtte og interesse, og de vælges af forældrekredsen som eksterne medlemmer.
Stk. 2: Ægtefæller eller medlemmer af forældrekredsen, der har fælles forældremyndighed til elever på skolen, kan ikke begge være medlemmer af bestyrelsen. Børneuniversitetet på Vesterbros ledelse og ansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidig er medlemmer af forældrekredsen.
Stk. 3: Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Af de blandt forældrekredsmedlemmers valgte bestyrelsesmedlemmer afgår to repræsentanter hvert år. De tre eksterne medlemmer afgår med et medlem i lige år og to medlemmer i ulige år. Der vælges hvert år tre suppleanter for bestyrelsen, hvoraf mindst en skal være medlem af forældrekredsen.
Stk. 4: Såfremt der ikke kan opstilles tre kandidater til de eksterne bestyrelsesposter, kan det tredje bestyrelsesmedlem vælges blandt forældrene. Bestyrelsesmedlemmet vælges for 2 år. Genvalg kan kun finde sted i det tilfælde, at der ikke findes et tredje eksternt medlem.
Stk. 5: Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jvf. lov om ligestilling af kvinder og mænd. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en bredde i kompetencer. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. I øvrigt gælder de i lov om friskoler og private grundskoler indeholdte begrænsninger i valgbarheden til bestyrelsen.
Stk. 6: Børne U.N.I.s ansatte og elever kan hver udpege en til to repræsentanter som observatører ved bestyrelsens møder. Disse repræsentanter kan ikke deltage i behandlingen af personsager og de er i øvrigt i deres arbejde underlagt samme fortrolighedsforpligtelser som bestyrelsens medlemmer. Elevrepræsentanten udpeges blandt 7., 8., eller 9. klasses elever.
Stk. 7: De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperioden skal antallet af repræsentanter fra forældrekredsen i bestyrelsen opretholdes. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Indkaldelsen sker efter reglerne i §6.
Stk. 8: Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Børne U.N.I.s gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar af Børne U.N.I.s midler for deres arbejde i bestyrelsen.
Stk. 9: Bestyrelsesmedlemmer er i bestyrelsesarbejdet kun bundet af deres overbevisning. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

§ 5 Bestyrelsens opgave
Stk. 1: Bestyrelsen er ansvarlig for ansættelse og afskedigelse af skolens leder. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens fastansatte personale efter indstilling fra skolelederen. Varetagelsen af disse beslutninger er uddelegeret til skolens leder. Andre ansættelser og afskedigelser, af ikke uddannet pædagogisk personale, mindre vikariater og teknisk administrativt personale varetages af skolens leder.
Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til generalforsamling med en dagsorden som angivet i § 6 Stk. 5. Bestyrelsen sørger for at underrette undervisningsministeriet om, hvem der er valgt som tilsynsførende, og for at underrette forældrekredsen om den årlige tilsynserklæring.
Stk. 3: Bestyrelsen er ansvarlig for at der omkring årsskifte foreligger et gennemarbejdet budget for det kommende regnskabsår. Budgettet udsendes til forældrekredsens medlemmer til orientering i forbindelse med den årlige generalforsamling. Bestyrelsen har ansvaret for at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen vælger en revisor så regnskabet kan underkastes betryggende revision efter gældende regler.
Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og forældrebetaling for skolefritidsordning for et år ad gangen. Bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for søskenderabat, fripladser mv.
Stk. 5: Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.
Stk. 6: På det første ordinære møde efter det konstituerende møde fastsætter bestyrelsen en forretningsorden for sin virksomhed, der blandt andet bestemmer hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.
Stk. 7: Der skrives referat af bestyrelsens beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få skrevet sin afvigende mening ind i referatet. Konstateret inhabilitet skal refereres. Referatet indgår som punkt på næstfølgende bestyrelsesmøde, hvor eventuelle misforståelser rettes. Herefter er referatet godkendt. Beslutningsreferatet godkendes ved underskrivelse af bestyrelsens medlemmer.
Stk. 8: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte, jvf. §7, §9 stk. 2 og §11 stk. 1. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne.
Stk. 9: For bestyrelsen, lederen og andre deltagere i bestyrelsesarbejdet gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.
Stk. 10: Forældre til elever samt fastansatte ved skolen har altid ret til indsigt i budgetter, regnskaber/revisionsprotokol og andre dokumenter, som er godkendt af bestyrelsen. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives. Bestyrelsen kan give retten til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold.

§6 Generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen består af forældrekredsens medlemmer jævnfør stk. 3.
Stk. 2: Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned. Støttekredsens medlemmer, Børne U.N.I.s personale og med bestyrelsens tilladelse andre personer kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret.
Stk. 3: Stemmeberettigede er forældrekredsens medlemmer. Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje.
Stk. 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen og af tilsynsførende sker efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Ved valg af medlemmer til bestyrelsen skal det være tydeligt og klart for alle parter, at det er valg af disse bestyrelsesmedlemmer, der stemmes om. Det er bestyrelsens ansvar, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer. Hver forælder kan afgive 1 stemme på generalforsamlingen. Hvert fremmødt medlem af forældrekredsen kan ved fuldmagt udøve stemmeret for ét ikke-fremmødt medlem. Ved valg af den eller de tilsynsførende og ved valg af bestyrelsesmedlemmer kan der kun gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndighed med.
Stk. 5: Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen via skolens intranet samt ved opslag på skolen, med mindst fire ugers varsel.
Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Valg af tilsynsførende
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
7.1 Valg af 2 forældre til bestyrelsen
7.2 Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
7.3 Valg af 1 eller 2 eksterne medlemmer af bestyrelsen
8. Eventuelt
Stk. 6: Otte dage inden generalforsamlingen fremsendes via intranet:
1. Revideret årsregnskab til orientering
2. Bestyrelsens forslag til målsætninger og budget for det næste skoleår
Stk. 7: Forslag som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag skal bekendtgøres for forældrekredsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 8: Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen når enten mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af forældrekredsens medlemmer forlanger det. Indkaldelse sker som ved almindelig generalforsamling.
Stk. 9: Adgang til at tage ordet på en generalforsamling har alle Forældrekredsens medlemmer, Støttekredsens medlemmer, skolens personale, revisor, bestyrelsens medlemmer samt personer indbudt af bestyrelsen.
Stk. 10: Generalforsamlingen træffer alle beslutninger, ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, dog med de begrænsninger der fremgår af §7 og §11 om vedtægtsændringer og om nedlæggelse af skolen.
Stk. 11: Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

§7 Vedtægtsændringer
Bestyrelsen og Generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan vedtages hvis mindst af 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen og mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for det.

§8 Børne U.N.I.s drift
Stk. 1: Børne U.N.Is drift finansieres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne og eventuelt ved bidrag fra Støttekredsen og andre. Bidrag til Børne U.N.I. giver ikke ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art.
Stk. 2: Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v., og må ikke anbringes på konti m.v. som andre end skolen har rådighed over.
Stk. 3: Børne U.N.I.s drift skal ikke være tilrettelagt med overskud for øje, men der skal løbende søges etableret tilstrækkelige økonomiske midler til at sikre en undervisning i overensstemmelse med det i § 2 anførte formål.
Stk. 4: Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, for eksempel til forbedring af undervisningsmaterialer, til byggeforanstaltninger og lignende.
Stk. 5: Årsrapporten udarbejdes og revideres inden udgangen af marts måned således at det reviderede regnskab kan forelægges den ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

§9 Tegningsret
Stk. 1: Børne U.N.I tegnes enten af bestyrelsens formand og Børne U.N.I.s leder i forening, eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke gives prokura.
Stk. 2: Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

§10 Revision og Regnskabsår
Stk. 1: Institutionens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2: Regnskaberne revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§11 Nedlæggelse
Stk. 1: Beslutning om Børne U.N.Is nedlæggelse træffes af generalforsamlingen efter skriftlig begrundet indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutning sker efter reglerne i § 7. Forældrekredsen orienteres umiddelbart herefter om generalforsamlingens beslutning.
Stk. 2: Ophører den selvejende institution med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk. 3: Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet, de kommuner hvor eleverne er hjemmehørende og forældrekredsen, meddelelse om Børne U.N.Is nedlæggelse samt grundlaget herfor, ligesom ministeriet skal orienteres ved betalingsstandsning eller konkursbegæring eller fare for indstilling af skolens virksomhed.
Stk. 4: Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere, indtil den økonomiske opgørelse af Børne U.N.I.s aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Stk. 5: Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af Børne U.N.Is aktiver og for at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.
Stk. 6: Overskydende midler anvendes med undervisningsministeriets godkendelse til skoleformer, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

§12 Godkendelse
Skolens bestyrelse har ansvaret for skolens vedtægter samt at vedtægtsændringer er i overensstemmelse med loven – herunder vedtægtsbekendtgørelsen.
Skolens vedtægter kan tidligst træde i kraft, når de er offentliggjort på skolens hjemmeside.
Offentliggørelsen skal udover selve vedtægten indeholde oplysninger om datoerne for følgende:
– bestyrelsens vedtagelse
– eller bestyrelsens og generalforsamlingens vedtagelse i fællesskab,
– børne- og undervisningsministerens godkendelse af skolens oprettelse
– offentliggørelse på hjemmeside

§13 Ikrafttræden
Således godkendt af bestyrelsen og generalforsamlingen på generalforsamlingen d. 25. april 2019

LEDIGE PLADSER
Der er i øjeblikket ingen ledige pladser. Man er velkommen til at skrive sig op på ventelisten
Læs mere om optagelse på venteliste her
VIGTIGE DATOER
Informationsmøde 0.Kl 2025/26 kommer senere


Informationsmøde 8.Kl 2025/26 kommer senere
ANSØG OM PLADS
Klik her
LEDIGE STILLINGER
Klik her
Information

Børne U.N.I

Valdemarsgade 14
1665 København V

33 25 34 05
info@borneuni.dk

Sociale medier