Prøver & Karakterer

Eleverne får karakterer på Børne U.N.I i 8. og 9. årgang. Der gives to standpunktskarakterer og en årskarakter.

Derudover afholder Børne U.N.I folkeskolens afgangsprøver, dog ikke i kristendomskundskab, jvf. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler.

Karakterer på opgaver og lign. kan fravælges af den enkelte elev og deres forældre i samråd med lærerne frem til afgangsprøven. Karakteren bør dog aldrig stå alene, og der er derfor altid mulighed for en mundtlig eller skriftlig respons som opfølgning på karakteren.

Karaktererne gives i alle fag, dog ikke valgfag.

Der er obligatoriske skriftlige terminsprøver i 8. og 9. årgang.

I Danmark er det lovpligtigt for grundskolerne at offentliggøre standpunktskarakterer og karakterer for de afholdte prøver.

Du kan se karaktererne på linket herunder:

Karakterfordeling

På Børne U.N.I er vi dog meget opmærksomme på, at karakterer kun viser et begrænset billede af elevernes faglige og sociale kompetencer. Karakterer er blot én måde at evaluere noget så komplekst som den enkelte elevs læring og udbytte af undervisningen.

Derudover er det også vigtigt at holde sig for øje, at på årgange med mindre elevtal kan enkelte elevers præstationer give store udsving i karaktergennemsnittet, både i den ene og anden retning.

Samfundssyn

Samfundet er en mangfoldighed af fællesskaber, der er med til at forme os, og som vi selv er medskabere af. Det kræver nysgerrighed, nærvær og medansvar at kunne navigere tillidsfuldt i alle disse små og store fællesskaber – formelle og uformelle, i vores nærmiljø og globalt.

Som skole har vi et særligt ansvar for at vise veje til nye metoder, tilgange og ressourcer, som andre skoler sammen med os kan drage nytte af.

Menneskesyn

Det er et grundvilkår for os mennesker, at vi oplever verden ud fra vores eget perspektiv. Af det udspringer Børne U.N.Is forståelse af empati og mentalisering som en kernekompetence. Alle har evnen til at mentalisere, "at have andres og ens eget sind på sinde", men den kan trænes og forfines.

Vi formes i de relationer, vi indgår i, og med afsæt i vores inderste væsen kan vi have mange forskellige udgaver af os selv. På Børne U.N.I ser vi barnet ud fra dets forskellige potentialer, og der findes ikke kun en sandhed om det enkelte menneske, men mange måder at være og fortælle sig selv på.

Denne forståelse kommer også til udtryk i vores konflikthåndtering, hvor vi altid bestræber os på at se udfordringen fra forskellige perspektiver.

Elevernes forskellighed og mangfoldighed er en styrke. Vi ser det enkelte barns ressourcer og skaber vide rammer, så alle kan udvikle, udtrykke og udfolde deres individuelle særegenhed, forankret i fællesskabet. Vi indgår konstruktivt og forpligtende i samarbejde med hinanden, både i børne- og voksenhøjde.

Vi forventer, at alle bruger og udvikler deres evner. Vi støtter, stiller krav til og udfordrer den enkelte, der hvor han eller hun har brug for det.

Skolens fem fyrtårne

Børne U.N.I ønsker at give alle vores elever mulighed for at blive så kompetente, de kan blive. Det gør vi ved at inspirere, støtte og udfordre dem bedst muligt.
Til det har vi fem fyrtårne, vi navigerer efter. Disse fyrtårne ligger til grund for valgene i vores pædagogiske praksis og i vores samlede måde at udvikle os og arbejde på Børne U.N.I.

LEDIGE PLADSER
Der er i øjeblikket ingen ledige pladser. Man er velkommen til at skrive sig op på ventelisten
Læs mere om optagelse på venteliste her
VIGTIGE DATOER
Informationsmøde 0.Kl 2025/26 kommer senere


Informationsmøde 8.Kl 2025/26 kommer senere
ANSØG OM PLADS
Klik her
LEDIGE STILLINGER
Information

Børne U.N.I

Valdemarsgade 14
1665 København V

33 25 34 05
info@borneuni.dk

Sociale medier