Undervisningsmiljø

Hvert år, i forbindelse med skole-hjem samtalerne, udfylder elever i samarbejde med deres forældre et spørgeskema om undervisningsmiljø, trivsel (fagligt såvel som socialt) og generelle tanker omkring skole og SFO.

Vi laver derefter en opsamling på de temaer, som spørgeskemaet retter sig imod. Den årlige opsamling giver os en stor viden om, hvor der er brug for en særlig indsats.

Disse tiltag bliver koordineret på tværs af trinnene, hvis problemstillingen berører flere årgange eller, i helt særlige tilfælde, hele skolen. Det kunne være spørgsmål om rengøring eller luftforhold.

Udvikling og trivsel

I overbygningen arbejder man med GROW-samtaler. GROW er udviklingssamtaler med den enkelte elev, hvor eleven sætter sig mål for en given periode. Målene evalueres efter en aftalt tid.

Derudover har vi trivselssamtaler en gang årligt på et fælles forældremøde i den enkelte klasse. Her giver forældrene en kort status på deres barns sociale trivsel. Med denne åbenhed kan forældre gensidigt støtte hinanden, hvis et barn eventuelt mangler legekammerater og aftaler.

Den tætte kontakt i hverdagen mellem lærere/pædagoger og elever giver den bedste mulighed for at handle, hvis en elev eller en elevgruppe viser tegn på mistrivsel, fagligt eller socialt. Her har det en stor betydning, at lærerne på de enkelte trin har et stærkt teamsamarbejde, så der er en fælles indsats fra alle lærere og ikke fra en enkelt “klasselærer”.

Samfundssyn

Samfundet er en mangfoldighed af fællesskaber, der er med til at forme os, og som vi selv er medskabere af. Det kræver nysgerrighed, nærvær og medansvar at kunne navigere tillidsfuldt i alle disse små og store fællesskaber – formelle og uformelle, i vores nærmiljø og globalt.

Som skole har vi et særligt ansvar for at vise veje til nye metoder, tilgange og ressourcer, som andre skoler sammen med os kan drage nytte af.

Menneskesyn

Det er et grundvilkår for os mennesker, at vi oplever verden ud fra vores eget perspektiv. Af det udspringer Børne U.N.Is forståelse af empati og mentalisering som en kernekompetence. Alle har evnen til at mentalisere, "at have andres og ens eget sind på sinde", men den kan trænes og forfines.

Vi formes i de relationer, vi indgår i, og med afsæt i vores inderste væsen kan vi have mange forskellige udgaver af os selv. På Børne U.N.I ser vi barnet ud fra dets forskellige potentialer, og der findes ikke kun en sandhed om det enkelte menneske, men mange måder at være og fortælle sig selv på.

Denne forståelse kommer også til udtryk i vores konflikthåndtering, hvor vi altid bestræber os på at se udfordringen fra forskellige perspektiver.

Elevernes forskellighed og mangfoldighed er en styrke. Vi ser det enkelte barns ressourcer og skaber vide rammer, så alle kan udvikle, udtrykke og udfolde deres individuelle særegenhed, forankret i fællesskabet. Vi indgår konstruktivt og forpligtende i samarbejde med hinanden, både i børne- og voksenhøjde.

Vi forventer, at alle bruger og udvikler deres evner. Vi støtter, stiller krav til og udfordrer den enkelte, der hvor han eller hun har brug for det.

Skolens fem fyrtårne

Børne U.N.I ønsker at give alle vores elever mulighed for at blive så kompetente, de kan blive. Det gør vi ved at inspirere, støtte og udfordre dem bedst muligt.
Til det har vi fem fyrtårne, vi navigerer efter. Disse fyrtårne ligger til grund for valgene i vores pædagogiske praksis og i vores samlede måde at udvikle os og arbejde på Børne U.N.I.

LEDIGE PLADSER
Der er i øjeblikket ingen ledige pladser. Man er velkommen til at skrive sig op på ventelisten
Læs mere om optagelse på venteliste her
VIGTIGE DATOER
Informationsmøde 0.Kl 2025/26 kommer senere


Informationsmøde 8.Kl 2025/26 kommer senere
ANSØG OM PLADS
Klik her
LEDIGE STILLINGER
Information

Børne U.N.I

Valdemarsgade 14
1665 København V

33 25 34 05
info@borneuni.dk

Sociale medier