Profil

Børne U.N.I er en fri grundskole med skole og integreret fritidsordning beliggende på Vesterbro i København. Vi har ca. 290 elever fordelt på 10 årgange, 0.-9. årgang.

Den pædagogiske praksis på skolen bygger på vores grundlag af vision, værdier, pædagogiske fyrtårne samt vores menneske-, samfunds– og læringssyn. Det udgør et grundlag, der giver os et solidt fundament og tegner vores retning og handlinger, nu og i fremtiden.

Vision

På Børne U.N.I ønsker vi at understøtte udviklingen af det innovative, empatiske og handlende menneske, der tillidsfuldt interagerer i sociale, kulturelle, demokratiske og andre samfundsmæssige sammenhænge.

Vi tror på, at vi skal noget sammen. Vi skal være noget for hinanden, og vi skal skabe noget i fællesskab.

I fællesskabet udvikler vi os og forankrer os i en omskiftelig verden, og gennem entreprenørskabet rækker vi ud i samfundet for at skabe en udbytterig udveksling mellem skole og samfund.

På Børne U.N.I arbejder vi projekt- og produktorienteret med fokus på samarbejde og kreative processer, forankret i et solidt fagligt fundament.

Det er vores vision, at Børne U.N.I forbilledligt varetager og fremelsker demokratisk dannelse og uddannelse gennem autentisk inddragelse af elever, forældreråd, ansatte, ledelse og bestyrelse.

På Børne U.N.I ønsker vi at være i dynamisk udveksling og samarbejde med omverdenen. At kunne inspirere og lade os inspirere af andre, der arbejder med læreprocesser, undervisning og pædagogiske udviklingsprocesser for børn.

Vi ønsker at åbne dørene, så relevante interessenter kan komme og opleve vores skole og få gavn af vores viden og faciliteter. Samarbejdet kan opstå omkring tidsafgrænsede projekter eller funderes i bestående partnerskaber.

Samfundssyn

Samfundet er en mangfoldighed af fællesskaber, der er med til at forme os, og som vi selv er medskabere af. Det kræver nysgerrighed, nærvær og medansvar at kunne navigere tillidsfuldt i alle disse små og store fællesskaber – formelle og uformelle, i vores nærmiljø og globalt.

Som skole har vi et særligt ansvar for at vise veje til nye metoder, tilgange og ressourcer, som andre skoler sammen med os kan drage nytte af.

Menneskesyn

Det er et grundvilkår for os mennesker, at vi oplever verden ud fra vores eget perspektiv. Af det udspringer Børne U.N.Is forståelse af empati som en kernekompetence. Alle har empati, men den kan trænes og forfines.

Vi formes i de relationer, vi indgår i, og med afsæt i vores inderste væsen kan vi have mange forskellige udgaver af os selv. På Børne U.N.I ser vi barnet ud fra dets forskellige potentialer, og der findes ikke kun en sandhed om det enkelte menneske, men mange måder at være og fortælle sig selv på.

Denne forståelse kommer også til udtryk i vores konflikthåndtering, hvor vi altid bestræber os på at se udfordringen fra forskellige perspektiver.

Elevernes forskellighed og mangfoldighed er en styrke for Børneuniversitetet. Vi ser det enkelte barns ressourcer og skaber vide rammer, så alle kan udvikle, udtrykke og udfolde deres individuelle særegenhed, forankret i fællesskabet. Vi indgår konstruktivt og forpligtende i samarbejde med hinanden, både i børne- og voksenhøjde.

Vi forventer, at alle bruger og udvikler deres evner. Vi støtter, stiller krav til og udfordrer den enkelte, der hvor han eller hun har brug for det.

Dannelses- og læringssyn

På Børne U.N.I danner vi eleverne i formelle og uformelle læringsrum, hvor vi møder hinanden med respekt og ligeværd. Via vores metoder, rammer og skolestruktur lærer vi børnene at interagere og handle i en foranderlig verden.

Vi lærer i samspillet med andre og i mødet med nogen, der kan noget andet end os selv. Vi tilsigter, at eleverne udvikler evnen til at indgå i forskellige samarbejder, så de oplever, at de hver for sig og sammen kan udvikle sig og lære noget værdifuldt.

Undervisningen opfordrer til aktivitet og handling, så nye idéer afprøves, videreformidles og lagres som erfaring.

Vi lærer, når vi møder tilpas udfordring. På Børne U.N.I mødes eleverne fagligt der, hvor det giver mening, og vi tager udgangspunkt i elevernes forskellige ressourcer. Derfra hjælper vi dem med at udfordre sig selv, så de står på tæer for at lære nyt – uden at miste fodfæstet.

Vi lærer alle forskelligt, og på Børne U.N.I anvender vi derfor mange forskellige undervisningsmetoder. Vi udfordrer den divergente tænkning og støtter eleverne i at tænke nyt. Dermed giver vi dem et grundlag for at træffe bevidste og modige valg i deres liv.

Skolens seks fyrtårne

Børne U.N.I ønsker at give alle vores elever mulighed for at blive så kompetente, de kan blive. Det gør vi ved at udfordre dem bedst muligt.

Til det har vi seks fyrtårne, vi navigerer efter. Disse fyrtårne ligger til grund for valgene i vores pædagogiske praksis og i vores samlede måde at udvikle os og arbejde på Børne U.N.I.

Vildskab handler om at turde tænke ud af boksen, at give verden en ny farve og slippe fantasien løs. Det er her, vi åbner sindet for forandringer og giver kreativiteten frit spil – blandt andet i vores musisk-praktiske tværfaglige forløb og valgfag.

Entreprenørskab handler om at skabe ny viden og nye handlinger sammen, at opfinde og sætte sit præg på verden omkring os. Vi har et stort fokus på entreprenørskab og innovation. På at iværksætte forandrende handlinger og producere ny viden og produkter eller praktiske aktiviteter, der har værdi for andre.

Videnskab handler om at blive fagligt udfordret, og om at eleverne får et solidt fagligt grundlag, der giver dem kompetencer til at komme med spændende, brugbare løsninger i det mere projektorienterede arbejde. Det handler om at kunne kombinere teori med praksis.

Fællesskab handler om, at vi skal være noget for hinanden og skabe noget sammen. Det gør vi igennem vores lange tradition for, at eleverne arbejder sammen på tværs af aldersgrupper, da fællesskab og trivsel er en forudsætning for, at det faglige fungerer. Vi tror på, at man lærer, når man giver sin viden videre. At man vokser af at være en rollemodel for andre. At den viden, man kan omsætte i en sammenhæng med andre, er en reel kompetence. Ud over læring betyder de skønne venskaber og relationer, der bliver skabt på tværs af alder, meget for stemningen og det uformelle samvær på Børne U.N.I.

Kendskab til sig selv handler om at kende til sine følelser, holdninger og om at kunne finde fokus og træffe sunde valg i en omskiftelig verden. Ud af kendskabet til sig selv vokser empatien og evnen til at forstå og leve sig ind i andres følelser og holdninger. Vi træner blandt andet dette gennem individuelle samtaler med eleverne, gennem vores høje grad af samarbejde på tværs af alder og interesser og gennem mindfulness-øvelser og konfliktløsninger.

Partnerskab handler om sammenhæng og samarbejde mellem skolen og verden udenfor. Vi samarbejder gerne med kulturinstitutioner, sociale organisationer og erhvervslivet.