Pædagogisk grundlag

Den pædagogiske praksis på Børne U.N.I er udarbejdet, så den støtter op omkring vores vision, ligesom den tager udspring i vores lærings- og dannelsessyn.

Alle metoder og tilgange i undervisningen fører mod det samme overordnede mål i forhold til slutmålene for Fælles Mål i folkeskolen og for de pædagogiske mål for de kompetencer, vi ønsker, eleverne udvikler.

Vi lægger særlig vægt på, gennem vores seks fyrtårne, at eleverne udvikler kompetencer til at være kreative, empatiske, solidariske, entreprenante, vidende og i stand til at samarbejde. Det afspejler sig tydeligt i vores pædagogiske praksis.

Dertil benytter vi forskellige tilgange til at lære dem at tilegne sig viden, ligesom vi sammen fører deres ideer ud i virkeligheden i samarbejde med partnere uden for skolen.

Vores pædagogiske praksis er tilpasset disse pædagogiske mål. Derudover tager vi hensyn til de enkelte udviklingstrin for de pågældende trin og årgange og den enkelte elev.

Interaktion på tværs af alder

På Børne U.N.I dyrker vi i særdeleshed kontakt og interaktion på tværs af årgangene. Det sker i uformelle sammenhænge, men også i pædagogiske sammenhænge, som har en stærk tradition.

Tværsamarbejde i undervisningen

Trinopdelingen betyder, at eleverne skiftevis fra år til år oplever at hente støtte hos eleverne på årgangen umiddelbart over, og selv hjælpe elever fra årgangen lige under.

Inden for de enkelte trin, der alle består af to årgange, findes der forskellige undervisningsmæssige tværsamarbejder.

Derudover foregår dele af undervisningen på Børne U.N.I i stamgrupper. Det er aldersintegrerede grupper på tværs af alle årgange. En stamgruppe består dermed af elever fra 0.-9. årgang. Grupperne er på ca. 25 elever og er tilknyttet to undervisere, som enten er lærere eller  pædagoger. Der er 10 stamgruppedage på et skoleår.

Målet med stamgrupperne er at styrke fællesskabs- og ansvarsfølelse mellem eleverne, såvel som mellem eleverne og de voksne på hele Børne U.N.I.

Undervisningsindholdet og metoderne opfordrer til samarbejde og samvær på tværs af alder. Det vil sige, at man planlægger opgaver og aktiviteter, hvor store og små arbejder sammen og er afhængige af hinandens indsats.

Indholdet på stamgrupperne bevæger sig primært inden for det musisk/kreative, naturfag, idræt og bevægelse.

Morgensamlinger

Vi har en fælles morgensamling for hele skolen. hver morgen. OB har desuden en ugentlig morgensamling uden de andre årgange.

Morgensamlingerne har meget forskellig karakter. Fælles er dog, at der oftest synges. Derudover optræder elever med musik, ligesom de fortæller historier eller tager aktuelle emner op til inspiration, refleksion og en hurtig debat.

Morgensamlingerne er med til at skabe fælles fortællinger og oplevelser, og de skaber samhørighed på tværs af årgangene og trinnene.

Sociale arrangementer

Ud over de fællesskaber, vi dyrker i forbindelse med selve undervisningen, har vi i løbet af året en række fælles sociale arrangementer. Her arbejder store og små elever sammen om at arrangere og gennemføre aktiviteterne. Det er eksempelvis vores årlige julemarked, sommerfesten og gallafesterne.