Betalingsprocedurer

For at gå på Børne U.N.I. i skoleåret 2023-2024 koster det 2.503,- kr pr. måned i 12 måneder

 1. Ventelistegebyr
  Ved opskrivning af et barn på skolens venteliste betales kr. 400 (dette gebyr refunderes ikke). Herved står barnet som aktiv på skolens venteliste, men er endnu ikke optaget. Kontoret sender forældrene en bekræftende mail, når betalingen er registreret i banken. 
  Læs mere om optagelseskolestart 0. årgang og optagelse 1.-9. årgang.

 2. Depositum
  Depositummet anvendes som sikkerhed for skolens andel i ejendommen i Valdemarsgade 14.

  1. Ved optag til skolestart 0. og 8. klasse betales depositum af to omgange:

   1. Første del af depositummet betales 14 dage efter modtagelse af bekræftelse om plads til skolestart. Skolen sender en faktura til forældrene pålydende kr. 2.000 (pengene refunderes ikke, såfremt man fortryder at have sagt ja til pladsen inden den 5. september i året for skolestart).

   2. Anden og sidste del af depositummet betales 1. april i året for skolestart. Skolen sender en faktura til forældrene pålydende kr. 7.000 (pengene refunderes, såfremt man fortryder at have sagt ja til pladsen).

   3. Ved optag efter 1. april betales hele depositum 9.000,- kr samlet ved månedskiftet efter skolen har givet bekræftelse om optag.

   4. Ved udmeldelse efter 5.september i året for skolestart, vil det samlede depositum (kr. 9.000), blive udbetalt efter udmeldelse. Læs mere under pkt. 3.3 og 5 om henholdsvis tilbagebetaling og opsigelsesvarsel.

  2. Ved løbende optag i 1.-9. årgang betales depositum samlet:

   1. Ved optagelse på en eksisterende årgang i løbet af et skoleår eller efter sommerferien på trinnene 0.-9. årgang, falder betalingen af det samlede depositum kr. 9.000 umiddelbart efter skolestart.

  3. Tilbagebetaling af depositum: Beløbet tilbagebetales ved udmeldelse fra skolen og forrentes ikke. Eventuelle restancer i skolepengebetalingen, skolerejse eller forældrearbejde vil blive fratrukket indskuddet.

 3. Skolepenge
  Skolepenge betales månedsvis forud i 12 måneder. Skolepengene dækker skolegang og eftermiddagstilbud/SFO for alle årgange, uanset om barnet deltager aktivt i SFO-delen eller ej. Ved løbende optag opkræves der skolepenge fra den 1. i den kommende måned medmindre barnet starter den 1. i en måned. Beløbet reguleres efter bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmøde juni 2023 efter sommerferien 2023 med 4,5% stigning som følge af den mærkbare pris- og lønudvikling siden starten af 2022. Beløbet er kr. 2.503,- kr pr. måned i skoleåret 2023/24.

  1. Søskendereduktion: Børne U.N.I yder søskenderabat, således at der for barn nr. 2 betales 85% af skole- og SFO-pengene, for barn nr. 3 betales 60% og nr. 4 betales 60%.

  2. Fripladstilskud: Hvert år kan forældre ansøge om tilskud [link] til betaling af skolepengene. Tilskuddet er indtægtsbestemt efter forudgående indkomstår.

  3. Betalingsdato: Dato for sidste rettidige indbetalingsdato er 1. bankdag i måneden.

 4. Konstatering af restancer

  1. Første betalingskontrol: Børne U.N.I foretager betalingskontrol hver måned. Betalinger, der ikke er indgået på kontoen, betragtes som restancer fra denne dag.

  2. Første rykker og fastsættelse af gebyr: Børne U.N.I udsender standardiseret rykkerbrev på konstaterede restancer. Udsendelse af rykkerbrevet koster arbejdstid og porto, hvorfor der kan opkræves et gebyr, der skal dække disse omkostninger og samtidig motivere til rettidig betaling. Gebyret er pr. 1. august 2011 på kr. 100. Dato for seneste indbetaling af restance inklusiv rykkergebyr er den 5. bankdag næste måned.

  3. Anden betalingskontrol og konstatering af restancer: Såfremt den skyldige restance inklusiv rykkergebyr ikke er betalt på det aftalte tidspunkt, skal sagen individuelt behandles efter nedenstående følgende retningslinjer.:

  4. Anden rykker og sagsbehandling i denne forbindelse: Restanten (forældrene) modtager et anbefalet brev, med anmodning om betaling af restance snarest muligt. Det oplyses i denne skrivelse, at såfremt der er en restance på beløb svarende til to måneders skolepenge kan dette medføre ophør af skoleaftalen og inddrivelse af restancer ved hjælp af advokat og domstole.
   Restanten tilbydes et møde for drøftelse af situationen. Gebyr for udsendelse af 2. rykkerskrivelse er pr. 1. august 2011 på kr. 200.

  5. Tredje rykker og sagsbehandling i denne forbindelse: Restanten modtager fornyet anbefalet brev. Ved restance svarende til 2 måneders skolepenge eller derover varsles ophør af skoleaftalen med udgangen af indeværende måned og inddrivelse af restancer ved hjælp af advokat og domstole. Bestyrelsen underrettes om restancer, som har modtaget 3. rykkerskrivelse. Der søges etableret et frivilligt forlig til afvikling af restancerne. Såfremt der indgås et frivilligt forlig, vil dette indeholde specielle betingelser for betaling af skolepenge, indtil alle restancer, gebyrer mv. er betalt. Såfremt der ikke kan opnås et frivilligt forlig, eller såfremt aftalerne i et sådant forlig ikke overholdes, forelægges dette bestyrelsen, som godkender effektuering af de varslede sanktioner.

 5. Udmeldelse
  Udmeldelse af skolen kan kun ske skriftligt, ved udfyldelse af skolens officielle udmeldelsesblanket, til den 1. i en måned, to måneder inden barnet forlader skolen.
  Hvis barnet forlader skolen uden rettidigt varsel, skal der betales skolepenge for de efterfølgende to måneder.

 6. Ændring af betalingsprocedurer
  Skolens betalingsprocedurer kan kun ændres, såfremt bestyrelsen vedtager dette.

LEDIGE PLADSER
Der er i øjeblikket ingen ledige pladser. Man er velkommen til at skrive sig op på ventelisten
Læs mere om optagelse på venteliste her
VIGTIGE DATOER
Informationsmøde 0.Kl 2025/26 kommer senere


Informationsmøde 8.Kl 2025/26 kommer senere
ANSØG OM PLADS
Klik her
LEDIGE STILLINGER
Information

Børne U.N.I

Valdemarsgade 14
1665 København V

33 25 34 05
info@borneuni.dk

Sociale medier