Undervisningsmiljø

Hvert år, i forbindelse med skole-hjem samtalerne, udfylder elever i samarbejde med deres forældre et spørgeskema om undervisningsmiljø, trivsel (fagligt såvel som socialt) og generelle tanker omkring skole og SFO.

Vi laver derefter en opsamling på de temaer, som spørgeskemaet retter sig imod. Den årlige opsamling giver os en stor viden om, hvor der er brug for en særlig indsats.

Disse tiltag bliver koordineret på tværs af trinnene, hvis problemstillingen berører flere årgange eller, i helt særlige tilfælde, hele skolen. Det kunne være spørgsmål om rengøring eller luftforhold.

Udvikling og trivsel

I overbygningen arbejder man med GROW-samtaler. GROW er udviklingssamtaler med den enkelte elev, hvor eleven sætter sig mål for en given periode. Målene evalueres efter en aftalt tid.

Derudover har vi trivselssamtaler en gang årligt på et fælles forældremøde i den enkelte klasse. Her giver forældrene en kort status på deres barns sociale trivsel. Med denne åbenhed kan forældre gensidigt støtte hinanden, hvis et barn eventuelt mangler legekammerater og aftaler.

Den tætte kontakt i hverdagen mellem lærere/pædagoger og elever giver den bedste mulighed for at handle, hvis en elev eller en elevgruppe viser tegn på mistrivsel, fagligt eller socialt. Her har det en stor betydning, at lærerne på de enkelte trin har et stærkt teamsamarbejde, så der er en fælles indsats fra alle lærere og ikke fra en enkelt “klasselærer”.