Karakterer

Eleverne får karakterer på Børne U.N.I i 8. og 9. årgang. Der gives to standpunktskarakterer og en årskarakter.

Derudover afholder Børne U.N.I folkeskolens afgangsprøver, dog ikke i kristendomskundskab, jvf. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler.

Karakterer på opgaver og lign. kan fravælges af den enkelte elev og deres forældre i samråd med lærerne frem til afgangsprøven. Karakteren bør dog aldrig stå alene, og der er derfor altid mulighed for en mundtlig eller skriftlig respons som opfølgning på karakteren.

Karaktererne gives i alle fag, dog ikke valgfag.

Der er obligatoriske skriftlige terminsprøver i 8. og 9. årgang.

I Danmark er det lovpligtigt for grundskolerne at offentliggøre standpunktskarakterer og karakterer for de afholdte prøver.

Du kan se karaktererne på linkene herunder:

Karaktergennemsnit

Karakterfordeling

På Børne U.N.I er vi dog meget opmærksomme på, at karakterer kun viser et begrænset billede af elevernes faglige og sociale kompetencer. Karakterer er blot én måde at evaluere noget så komplekst som den enkelte elevs læring og udbytte af undervisningen.

Derudover er det også vigtigt at holde sig for øje, at på årgange med mindre elevtal kan enkelte elevers præstationer give store udsving i karaktergennemsnittet, både i den ene og anden retning.